Onderneemvaardig

Zoeken

Algemene voorwaarden

Visit this page for the English translation.

Gebruikersvoorwaarden

De website www.onderneemvaardig.nl (Website) is een initiatief van en wordt beheerd door Turing Advies B.V. Nieuwe Herengracht 123A, 1011SC Amsterdam (Organisatie).

Algehele voorwaarden

Deze Gebruikersvoorwaarden inclusief de Privacy- en Cookieverklaring, zijn van toepassing op uw bezoek aan en het gebruik van de Website en de daarop gepubliceerde beeldmateriaal, informatie en diensten (Content). Door je bezoek van deze Website ga je (Gebruiker) akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud en samenstelling van de Website, maar Organisatie garandeert niet dat de Website en/of de Content vrij zijn van fouten, gebreken, malware en virussen of dat de Website en/of Content actueel, compleet of accuraat zijn.

Organisatie noch enige van haar, gelieerde bedrijven of andere vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de Website en/of de Content.

Content geplaats door gebruikers

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste Content. In het bijzonder staat de Gebruiker er voor in dat de Content juist en volledig is, voldoet aan de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en dat eventueel voor plaatsing van de Content op de Website de benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. De Gebruiker vrijwaart Organisatie van alle schade en kosten die Organisatie lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

In geval je Content op deze Website plaatst of deze toestuurt aan Organisatie ter plaatsing op de Website, is Organisatie gerechtigd deze Content te publiceren op de Website en anderszins in te zetten voor de promotie van de Website in de ruimste zin van het woord, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn.

Website maakt gebruik van ingesloten video’s of andere Content van derden en volgt daarin het beleid en de community richtlijnen van deze derden. Als je denkt dat content ongepast is, kunt je de ons dit laten weten via het feedback formulier. Daarnaast heeft Website een eigen team om vast te stellen of richtlijnen (zie Gebruik van de Website) worden geschonden. Website mag te allen tijde Content die door gebruikers wordt geplaatst van de Website verwijderen. Daarnaast is Website gerechtigd om gebruikers die handelen in strijd met de gebruikersvoorwaarden de toegang tot de website te ontzeggen, bijvoorbeeld door het blokkeren van een IP- adres.

Privacy- en Cookieverklaring

Organisatie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Website volgens de Privacyverklaring.

Externe links

Website kan links naar andere websites bevatten. Website is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van die sites of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze Website.

Onze Privacyverklaring is niet van toepassing op persoonsgegevens die van je op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Intellectueel eigendom

De Content op Website kan uitsluitend worden geraadpleegd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Voor ander gebruik, waaronder vermenigvuldiging of openbaarmaking is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. Wel mogen Gebruikers op door hen beheerde externe internetpagina’s een hyperlink naar de Website opnemen.

Gebruik van de website

Bij het gebruik van Website ben je verplicht om:

  • te handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen;
  • alle in deze voorwaarden vermelde regels na te leven

Content die door gebruikers wordt geplaatst mag:

  • geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten van derden;
  • geen virussen of andere programmatuur bevatten die schade toe kan brengen aan gebruikers, Website, of derden;
  • niet anderen bedreigen, beledigen, discrimineren, hinderen, aanzetten tot activiteiten waarbij mensen ernstig gewond kunnen raken, of expliciete of grafische inhoud bevatten van seksuele handelingen;
  • niet opzettelijk onjuist, smadelijk, misleidend zijn of zo kunnen worden opgevat, of inbreuk maken op de privacy van anderen

Daarnaast is scraping dan wel het gebruik van software om informatie van de website te verkrijgen verboden. Website behoudt zich het recht om opsporingsinstanties in te lichten over content geplaatst door gebruikers die strafbaar is.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je toestemming vragen van ouder of voogd voordat je gegevens naar ons stuurt. Door het gebruik van Website, garandeert je ouder dan 16 jaar te zijn, of toestemming te hebben van een ouder of voogd.

Notice-and-takedown procedure

Als je vindt dat door gebruikers geplaatste content onrechtmatig of strafbaar is, kunt je dat melden via email. Vermeld hierbij de volgende informatie:

  • naam, e-mailadres, telefoonnummer
  • omschrijving van de content, inclusief de exacte URL
  • de reden dat deze content verwijderd zou moeten worden en jouw relatie tot deze content

Gedeeltelijke nietigheid

Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk nietig, dan blijven Organisatie en Gebruiker (Partijen) aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Rechtskeuze

Op deze Gebruiksvoorwaarden en eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter te Amsterdam.